English
מחקרי שוק
מחקר כמותי ואיכותי


מחלקת המחקר של קבוצת נתיב יועצים מתמחה בתכנון ובביצוע מחקרי שוק איכותיים וכמותיים, בהתאם לצרכי הלקוח, לשימוש מקבלי ההחלטות בארגון וככלי ניהולי בתכנון השיווק. תהליך המחקר כולל מספר שלבים עוקבים: הגדרת המטרות, גיבוש מתודולוגיה מתאימה, בניית שאלונים או קו מנחה לקבוצות מיקוד, ביצוע המחקר והצגת הממצאים תוך מתן המלצות אופרטיביות ליישום. הצגת הממצאים מתבצעת בצורה ברורה, חדה וקלה להבנה תוך מתן דגש למסקנות השיווקיות ודרכי הפעולה המתבקשות. ההנחיה ביישום ההחלטות שאומצו מתבצעת צעד אחר צעד, תוך בדיקת היעדים שהושגו בכל שלב וביצוע תיקונים ושינויים בהתאם לתוצאות בשטח.

אופי הביצוע וסוג הטכניקה המחקרית המיושמת נקבעים בשיתוף מומחי השיווק, עפ"י הגדרת מטרות המחקר והמשאבים העומדים לרשות הלקוח.

טכניקות מחקריות
הטכניקות המחקריות כוללות מחקרים איכותיים ומחקרים כמותיים:

  • מחקרי צרכנים (שימושים ועמדות) הכוללים סקרים ייעודיים, סקרים טלפוניים, ראיונות עומק ותצפיות, קבוצות מיקוד ומחקרי החקייה.
  • מחקרי התאמה ואופטימיזציה בתהליך פיתוח מוצרים חדשים.
  • מחקרי מעקב על תהליך חדירת מוצר חדש לשוק.
  • מחקרי תקשורת וסקרי חשיפה, בחינת קונספטים ובחינת יעילות הפרסום.
  • מחקרי שביעות רצון לקוחות.
  • סקרי נקודות מכירה לבדיקת זמינות המוצר ויעילות מערך ההפצה.
  • איסוף, ניתוח ועיבוד מידע עסקי/שיווקי ממקורות משניים ומאגרי מידע חיצוניים.