English
מחקרי שוק
סקירות ענפיות


סקירות ענפיות הינן תחום מחקר הבודק נושא מסוים לעומקו ומספק תמונה מקיפה ומעמיקה על המתרחש בו. סקירות ענפיות מהוות כיום כלי חשוב לפני קבלת החלטות עסקיות וכוללות נתונים, מידע וניתוח מעמיקים על התחום הנחקר.

בין היתר כוללות הסקירות את מאפייני הענף הנחקר, המבנה שלו, נתונים על היקפו (כספי וכמותי), השחקנים המובילים, מאפייני הצריכה, מוצרים מובילים ומחירם, מגמות וחדשנות, הזדמנויות עסקיות.

מחלקת המחקר של נתיב יועצים מבצעת סקירות ענפיות "תפורות" על מגוון תחומי מוצרי הצריכה והמזון מהארץ ומהעולם. הסקירות מבוצעות בהתאם לצרכי הלקוח תוך מתן מענה לצרכיו העסקיים, והן מקיפות את כלל הנושאים, תחומי העניין והשאלות שהוגדרו על ידי הלקוח, תוך התמקדות בנושאים הרלבנטיים שהוגדרו. כל סקירה מלווה בתקציר מנהלים איכותי ופרק פרטני הכולל מתן המלצות לפעולה וזיהוי הזדמנויות עסקיות בהתאם לממצאים שעלו בסקירה.