English
מחקרי שוק
קבוצות מיקוד

שיטת מחקר איכותני של קבוצות מיקוד מושתתת על יצירת אינטראקציה בין מנחה מקצועי לבין קבוצת נחקרים שעונים על נושאים וסוגיות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ב"קו המנחה". קבוצות מיקוד הינן כלי יעיל באיסוף מידע מעמיק על רובדי התייחסות אמוציונאליים ורציונאליים כלפי מוצר, או רעיון, וכן בחשיפת רובדי התייחסות מודעים ולא מודעים.

קבוצת המיקוד מאפשרת לימוד מעמיק של הרגלים, צרכים ותפיסות של לקוחות קיימים ופוטנציאליים אודות הרגלי הצריכה, תפיסות צרכניות, מוצרים חדשים, קונצפטים חדשים וכדומה.

בקבוצות המיקוד שמבצעת נתיב יועצים מיושמת טכניקה ייחודית של דיון בקבוצה הכוללת כ- 8-10 צרכנים קיימים ו/או פוטנציאליים של המוצר או השירות הנבחן. במהלך הדיון עולים התכנים הרלבנטיים בצורה נעזרת ובלתי נעזרת גם יחד, אשר מסייעים בהבנת הצרכים, החסמים והזרזים של קבלת החלטות קניה, השימוש במוצרים, והרגלי הצריכה. ממצאי המחקר נמסרים בדו"ח מסכם וכוללים הצגת תובנות והמלצות אופרטיביות ליישום.