English
מחקרי שוק
ראיונות עומק

ראיונות עומק הוא כלי מחקר בשיטת המחקר האיכותני, במסגרתו מרואיין אדם (לרוב מקהל היעד של אוכלוסיית המחקר) בריאיון אישי, "פנים אל פנים", באמצעות סדרה של שאלות מובנות. בריאיון העומק ניתן להבחין בעמדות, ברגשות ובתפיסות כלפי סוגיות שונות וכן מאפשרים להבחין במניעים של המרואיינים העומדים מאחורי דפוסי התנהגות.

הריאיון מתקיים על בסיס שאלון מובנה (קו מנחה) ומאפשר למראיין לחקור לעומק סוגיות מסוימות מחד וחופש ביטוי מרבי למרואיין מאידך. התייחסותם ותשובותיהם של המרואיינים מנותחים בדו"ח איכותני, הכולל ציטוטים של הנשאלים, זיהוי נושאים וגורמים חשובים לסוגיות הנבחנות, ומאפשרים ניתוח מעמיק וייחודי עם ירידה לפרטים המהווים ערך מוסף למחקר.

מחלקת המחקר של נתיב יועצים מעמידה לרשות לקוחותיה צוות של מראיינים מיומנים, המבצעים ניתוח מעמיק של סוגיות ושאלות מחקריות בתחומי המזון ומוצרי הצריכה.