English
מחקרי שוק
מיפוי מדף

סידור המדפים בחנויות הוא סוגיה בעלת חשיבות גבוהה בשוק התחרותי של היום. בשל הגידול במספר היצרנים ובכמות המוצרים הזמינים מחד והתחרות על המיקום על המדף מאידך, מחפשים כיום היצרנים דרכים יצירתיות להגיע אל הקונה. מחקרים מצביעים על כך שכ 75% מהחלטות הקנייה דל הקונה מתקבלות בנקודת המכירה, מול המדף והמוצרים שעליו. לכן, תכנון נכון של סידור המדף ויצירת בולטות למוצרים מסוימים, עשויה לתרום להגדלה משמעותית של מכירות בהשוואה למדפים אשר סודרו אקראית ולמדפים בהם לא קיימת בולטות של מוצרים.

נתיב יועצים מסייעת ללקוחותיה בתכנון נכון של המדף (תכנון פלנוגרמה) ליצירת בולטות מול המוצרים המתחרים ולהגברת המכירות.