English
מחקרי שוק
תצפיות בנקודות מכירה

תצפיות בנקודות המכירה היא שיטת מחקר איכותנית, שמטרתה לבחון את נקודות המכירה, את המוצרים הקיימים על המדף באותה הקטגוריה, המאפיינים שלהם ואת התנהגות הצרכנים כלפי אותם המוצרים.  ביצוע תצפיות בנקודות המכירה הינה כלי חשוב להערכת אופציות החדרה של מוצרים חדשים לשוק, לבחינת אפקטיביות של מערך ההפצה או סידור המדפים בקו מוצרים קיים,  או לבחינת היערכות מחודשת של מוצרים.

נתיב יועצים מבצעת תצפיות בנקודות מכירה נבחרות בארץ, ברשתות השיווק ובשוק הפרטי, סוקרת וסוקרת את המוצרים הקיימים בקטגוריה הרלבנטית; מוצרים ומותגים קיימים, זמינות, יצרנים, כמויות, מחירים שטח מדף, ומיקום במרחב הקמעונאי. כמו כן נתיב סוקרת את התנהגות הצרכנים והתייחסותם למוצרים שבקטגוריה הנבדקת, ומציגה את ממצאיה המידע בדו"ח מפורט, הכולל מתן המלצות ליישום.