English
סנסוריקה
מבחני טעימה

מבחני טעימה ( Taste TestTM)


במחקר זה בוחנים את התקבלות המוצר, מאפיינים סנסוריים והעדפה של מוצר בהשוואה למוצר מוביל באותה קטגוריה ו/או בחירה בין מספר אבות טיפוס.  כמו כן, נבחנים מספר אלמנטים ומאפיינים שיווקיים.  להלן תמצית מאפייני השיטה:


תנאי סינון - המרואיינים נבחרים בהתאם לתנאי סינון המוגדרים ע"י הלקוח במסגרת הזמנת המחקר. רק מרואיינים העונים על הקריטריונים שנקבעו משתתפים במחקר (מין, גיל, תדירות צריכה).

מהלך המחקר - הסקר נערך "פנים מול פנים".  המראיין  מגיש למרואיין מוצרים לטעימה בצורה עיוורת, בלתי ממותגת ושואל אותו את השאלות.

מוצרים - במחקר נבחנים לפחות 2 מוצרים – המוצר הניסיוני מול המוצר המתחרה המוביל בקטגוריה או מספר אבות טיפוס של החברה, מתוך מטרה לבחור את אב הטיפוס המתאים ביותר לטעם הישראלי.

מקום- מקום המבחן נבחר בהתייעצות עם הלקוח בהתאם לאוכלוסיית היעד,  ו/או קריטריונים דמוגראפיים ואחרים. חברתנו מבצעת מבחנים במרכזי קניות, בתי ספר ומתנ"סים.