English
סנסוריקה
קבוצות מיקוד סנסוריות

קבוצות מיקוד סנסוריות (Sensorial Focus Groups)

קבוצת מיקוד סנסורית (Sensorial Focus Group) הינה שיטת מחקר המאפשרת לימוד מעמיק של הרגלים, צרכים ותפיסות של צרכנים תוך שילוב של היבטים תפיסתיים עם חווית הטעימה של המוצר ואיפיונו הסנסורי.  שיטה זו מיישמת טכניקה יחודית של דיון בקבוצה הכוללת כ-  8-10 משתתפים,  המהווים צרכנים פוטנציאליים של המוצר. במהלך הדיון עולים התכנים בצורה נעזרת ובלתי נעזרת גם יחד, אשר יסייעו בהבנת נושא המחקר. במהלך בחינת הקונספט וההיבטים השיווקיים, משולבים מחקרי טעימה עיוורים וממותגים לצורך קבלת התרשמות מהטעם ומידת המיתאם שבין האיפיון הנסורי ורמת הציפיות מהקונספט.

הנקודות העיקריות הנבחנות במהלך ביצוע קבוצות המיקוד הסנסוריות הינן:
 אפיון הרגלי צריכה: קהל יעד, מקבלי החלטות, זרזים וחסמים בקניה וכיו"ב.
 התמקדות בתכונות סנסוריות מיוחדות, כמו: טעמי לוואי, מרקם, תבלון וכד'.
 אפיון תפיסת המוצר האידיאלי בעיני הצרכן מבחינה סנסורית ושיווקית.
 בדיקת קונספטים שיווקיים ומידת התאמתם למוצר ותפיסתו הסנסורית.
 נסיבות צריכה, תדמית נתפסת של מוצר/ מותג.
 בדיקת אריזות: אסטטיקה, נוחות שימוש, בחינת מסרים על-גבי האריזה וכדומה.