English
סנסוריקה
פאנל צרכנים

פאנל צרכנים (Consumer Panel)

פאנל צרכנים מומחים מורכב מצוות טועמים של כ-12 איש, הבאים מרקע ומתחומים שונים. הצרכנים עוברים סינון והכשרה ע"י צוות מוסקוביץ נתיב שגיא במיוחד למטרה זו.  משתתפי הפאנל טועמים בכל מפגש עד 5 מוצרים. טעימות פאנל הצרכנים מתקיימות, באופן קבוע, אחת לשבועיים, בהנחיית טכנולוג מזון ו/או מנהל מחקר. במהלך הטעימות מתקיים דיון במאפייני ההתקבלות של המוצרים והצפת בעיות סנסוריות המתגלות בעת הטעימה.

פאנל זה יעיל במיוחד בביצוע בדיקות סנסוריות מעמיקות, ובכללן: 
 בחינת גרסאות שונות של מוצרים על-מנת לבצע מיון ראשוני לפני טעימה חיצונית.
 בדיקות סנסוריות שוטפות להשוואה מול מתחרים.
 זיהוי בעיות במוצרים (דוגמת טיפול בטעמי לוואי).
 עזרה בפיתוח ראשוני של אבות טיפוס ושיפור מוצרים ניסיוניים.
 ביצוע מבחנים, המשמשים לקביעת הבדלים בין מוצרים (דוגמת מבחן משולש ו–Duo Trio)